HUURVOORWAARDEN

Huurovereenkomst
Uw aanmelding/reservering komt via telefonisch contact of per e-mail tot stand. Hierna ontvangt u van Colourful Ibiza een reserverings­bevestiging met daarin alle relevante persoonlijke en financiële gegevens. De huurovereenkomst komt tot stand nadat door u de aanbetaling van 50% van de huursom is aanbetaald.

Betaling – Borg – Bijkomende kosten
Uw aanbetaling van 50% van de huursom moet binnen 14 dagen na uw reservering door Colourful Ibiza zijn ontvangen. Het restantbedrag van 50% van de huursom moet uiterlijk 4 weken voor uw aankomst dag op de bankrekening van Colourful Ibiza zijn ontvangen. Als uw betalingen niet op tijd zijn ontvangen behoudt Colourful Ibiza zich het recht voor om uw boeking te annuleren.

Voor alle huizen wordt een borgsom betaald, te voldoen bij uw aankomst. Deze borgsom wordt op de vertrek dag door Colourful Ibiza aan u terugbetaald onder aftrek van eventuele schade en/of extra schoonmaak- of herstelkosten. Het door u gehuurde huis wordt op de dag van uw vertrek netjes door u achtergelaten. Dit houdt onder andere in dat er geen vuilnis meer staat en dat de vaat weer schoon in de kasten staat. Ook BBQ ’s moeten, na uw gebruik, schoon achtergelaten worden. De hoogte van de borg is afhankelijk van de huursom en wordt in het boekingsformulier vermeld.

Verplichtingen
De door Colourful Ibiza verschuldigde en met u overeengekomen prestatie bestaat uit in het ter beschikking stellen van het door u gehuurde huis zoals beschreven in uw huurovereenkomst, dit volgens de toestand en de inrichting zoals in de huisbeschrijving is vermeld.

U verplicht zich als huurder het door u gehuurde huis met respect en zorgvuldig te behandelen en aan het einde van de huurperiode het huis in de oorspronkelijke staat en netjes achterlaten.

U verplicht zich als huurder om alle door u of uw medebewoners direct of indirect veroorzaakte beschadigingen aan het huis en/of de inventaris direct aan ons te melden. Alle door u of uw medebewoners veroorzaakte beschadigingen of beschadigde voorwerpen worden door de huiseigenaar op uw kosten hersteld of, als dat niet mogelijk is, vervangen.

Het verblijf in het door u gehuurde huis is slechts toegestaan voor het aantal personen dat in uw boekingsformulier vermeld staat. Bij niet nakoming van deze afspraak kunnen door Colourful Ibiza extra huurkosten in rekening worden gebracht en behoudt Colourful Ibiza zich het recht voor om uw boeking, al dan niet per direct, te annuleren. Bij de berekening van het aantal personen worden kinderen onder 1 jaar niet meegerekend.

Huisdieren zijn niet toegestaan. Mocht u uw huisdier toch mee willen meenemen, dan wordt u verzocht daarover eerst contact met Colourful Ibiza op te nemen.

Het door u gehuurde huis is op uw in het boekingsformulier opgenomen dag van aankomst vanaf 14.00 uur voor u beschikbaar. Op de dag van vertrek is uw uiterste uitcheck tijd 10.00 uur.

Annulering– en restitutie voorwaarden
U wordt geadviseerd om direct bij de boeking van uw ticket en/of uw huurhuis een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten voor de periode van uw verblijf op Ibiza, zowel voor uw reis als voor de huur van uw huurhuis. Deze verzekering kan u behoeden voor een financiële strop ingeval uw vakantie moet worden geannuleerd of afgebroken.

Bij annulering gelden de volgende algemene restitutie voorwaarden:

 • Bij uw annulering langer dan twaalf weken voor de dag van de start van uw huur ontvangt u 75% van de huursom retour.
 • Bij uw annulering tussen uiterlijk acht weken en twaalf weken voor de dag van de start van uw huur ontvangt u 50% van de huursom retour.
 • Bij annulering tussen uiterlijk vier weken en acht weken voor de dag van de start van uw huur ontvangt u 25% de huursom retour.
 • Bij annulering binnen 4 weken voor de dag van de start van uw huur vindt geen restitutie plaats.
 • Wanneer u als gevolg van wijzigingen in het vluchtschema van uw luchtvaartmaatschappij geen gebruik kunt maken van uw huurhuis en/of uw reis niet wilt of niet kunt maken vindt geen restitutie plaats.
 • Annuleringen moeten schriftelijk bevestigd worden aan Colourful Ibiza. De dag waarop Colourful Ibiza uw schriftelijke bevestiging heeft ontvangen is de dag waarop u uw boeking formeel per email heeft geannuleerd.

Bijzondere annulering- en restitutie voorwaarden in verband met corona/covid-19
Als u uw boeking annuleert omdat volgens de Nederlandse en/of Spaanse overheid voor Ibiza op uw aankomst dag (zoals overeengekomen in uw boeking) code rood (reizen verboden) geldt, dan ontvangt u 95% van de huursom retour. U kunt uw betaling, in overleg met Colourful Ibiza, reserveren in de vorm van een voucher, die u op een later moment, afhankelijk van beschikbaarheid, kunt gebruiken voor de huur van een periode in hetzelfde huis.

Als u uw boeking annuleert omdat op de dag van uw annulering volgens de Nederlandse en/of Spaanse overheid voor Ibiza code oranje geldt (reizen wordt afgeraden en reizigers worden verplicht bij aankomst op – of bij terugkeer uit Ibiza in quarantaine te gaan) en u wilt annuleren omdat u verwacht dat dat op de dag van de aanvang van de huur van uw huurhuis nog steeds het geval is, geldt:

 • U ontvangt 95% van de huursom retour als uw annulering plaatsvindt zes weken of langer voor de start van uw huur.
 • U ontvangt 75% van de huursom retour als uw annulering plaatsvindt binnen vier tot zes weken voor de start van uw huur.
 • U ontvangt 50% van de huursom retour als uw annulering plaatsvindt korter dan vier weken voor de start van uw huur.
 • Mocht het reisadvies van de Nederlandse en/of Spaanse overheid binnen de termijn van zes weken voor de dag van de start van de huur van uw huurhuis veranderen van code geel naar code oranje of van code oranje naar code rood en u annuleert op grond daarvan de boeking van uw huurhuis dan ontvangt u 95% van de huursom retour.
 • Annuleringen moeten schriftelijk bevestigd worden aan Colourful Ibiza. De dag waarop Colourful Ibiza uw schriftelijke bevestiging heeft ontvangen is de dag waarop u uw boeking formeel per email heeft geannuleerd.

Wij adviseren u goed te kijken naar de voorwaarden en/of beperkingen van uw reisverzekering in verband met corona.

Aansprakelijkheid
Colourful Ibiza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of schade welke door uw toedoen is ontstaan in het door u gehuurde huis. Aansprakelijkheid is ook uitgesloten voor verander(en)de en onvoorziene omstandigheden in en om het gehuurde huis die niet door toedoen van Colourful Ibiza of de huiseigenaar zijn opgetreden (bijv. bouwwerkzaamheden).

Het door u gehuurde huis is enkel bedoeld voor vakantiedoeleinden. Professionele fotografie in en op het terrein van het huurhuis is alleen na uitdrukkelijke toestemming van Colourful Ibiza toegestaan. Het is niet toegestaan om feesten in en rondom de woning te geven.

Er zijn geen specifieke veiligheidsvoorzieningen voor kinderen. Colourful Ibiza overlegt daarom met u vooraf over de geschiktheid van een huurhuis voor u. Ouders en begeleiders blijven echter te alle tijden verantwoordelijk voor het toezicht en de controle op de kinderen.

Colourful Ibiza is niet aansprakelijk voor problemen die zich buiten haar schuld voordoen. Helaas wil de water- of stroomvoorziening op Ibiza nog wel eens haperen.

In tijden van extreme droogte kan het voorkomen dat de water leverancies beperkt worden door het eiland bestuur.

Dit kan dan gevolgen hebben voor het water in het huis en de zwembaden.

Mochten er zich onverhoopt ongemakken voordoen dan zal Colourful Ibiza alles, binnen haar vermogen, in het werk stellen om deze op te lossen.

Het internet is niet overal even snel en stabiel op Ibiza, zeker niet zoals u dat gewend bent in Nederland. U heeft er baat bij wanneer u over een abonnement beschikt met een royaal aantal MB’s zodat u van het 4G netwerk gebruik kunt maken.

Klachten
Colourful Ibiza vraagt u, mocht u klachten hebben die betrekking hebben op de huur van uw huurhuis, deze zo snel mogelijk met haar te bespreken. Klachten ingediend na uw vertrek zullen door Colourful Ibiza niet in behandeling genomen worden.